Bruksrett


En bruksrett kjennetegnes ved at man får en positivt avgrenset rettighet i en annens faste eiendom.

Søk om gratis advokat

Bruksrett


En bruksrett kjennetegnes ved at man får en positivt avgrenset rettighet i en annens faste eiendom. Eieren av den faste eiendom med den påheftede bruksretten vil ofte få begrenset sin rett til å råde over eiendommen som følge av bruksretten.

Bruksretter i fast eiendom kan være av svært ulik art. Det kan for eksempel dreie seg om en rett til å bruke en vei som går over naboens tomt, en beiterett, en fiskerett osv.

Foreligger det en bruksrettighet?

Bruksretter kan videre oppstå på ulike måter. Det ordinære vil være at retten oppstår gjennom avtale med eieren av eiendommen. Bruksretter kan også oppstå som følge av hevd. Det innebærer at den som i god tro for eksempel har benyttet seg av en vei over naboens eiendom i 20 år vil ha oppnådd en bruksrett.

Hvor lang varighet har bruksretten?

Bruksrettens varighet beror i utgangspunktet på en tolkning av avtalen. Dersom ikke noe følger av avtalen er lovens hovedregel at bruksretten er evigvarende. I de tilfeller bruksretten knytter seg til en person, imidlertid utgangspunktet være at bruksretten varer frem til personens død.

Kan bruksretten overføres?

Ved salg av fast eiendom med tilhørende bruksrett oppstår spørsmålet om bruksretten følger med ved overdragelsen av eiendommen. Hvorvidt bruksretten følger med ved overdragelsen beror på om bruksretten er knyttet til person eller eiendom. Om bruksretten er knyttet til eiendommen vil den følge med, og motsatt vil bruksretten ikke følge med hvor den er tilknyttet den tidligere eier av eiendommen. En rett til å bruke naboens vei vil typisk være en bruksrett som følger med ved overdragelse. En fiskerett vil derimot kunne være personlig, slik at kjøperen av en eiendom ikke får med fiskeretten.

Fjerning av bruksrett

Ettersom bruksrettigheter innebærer bruk og utnyttelse av en annens eiendom vil det kunne oppstå konflikt mellom innehavaren av bruksretten og eieren av eiendommen hvor bruksretten påhviler. For eieren av eiendommen med den påheftede bruksretten vil spørsmålet om bruksretten kan kreves fjernet melde seg. Det følger av servituttlova at en bruksrett kan kreves fjernet dersom den er klart mer til skade enn gagn. Det må altså foreligge et misforhold, hvor de negative følger av bruksretten for eieren av eiendommen klart må overstige de fordelene bruksrettshaveren oppnår. Om dette misforholdet kan rettes ved en endring av bruksretten, følger det av loven at dette skal skje istedenfor fjerning av bruksrettigheten. En endring vil for eksempel kunne bestå i at veien legges om.
Tinglysing

En annen konfliktsituasjon vil kunne oppstå hvor eieren av eiendommen som bruksretten påhviler, selger eiendommen og unnlater å opplyse kjøperen om bruksretten. Den nye eieren hevder for eksempel at bruksretten ikke består ettersom han har kjøpt eiendommen uten å være klar over forholdet. I et slikt tilfelle vil det være avgjørende for innehaveren av bruksretten å tinglyse rettigheten. Ved tinglysing vil rettigheten stå seg mot overdragelsen, slik at kjøperen ikke kan påberope seg at bruksretten har falt bort som følge av overdragelsen.

Osloadvokatene hjelper deg gjerne med rettslige spørsmål i forbindelse med bruksrettigheter. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss