Feil og mangler


Dersom det foreligger feil eller mangler ved en bolig du har kjøpt, kan du kreve prisavslag, erstatning for utbedringskostnader, eller heving.

Søk om gratis advokat

Feil/mangler


Dersom det foreligger feil eller mangler ved en bolig du har kjøpt, kan du kreve prisavslag, erstatning for utbedringskostnader, eller heving. Dersom boligen eller tomten er mindre enn oppgitt, kan du også ha krav på prisavslag eller erstatning.

Det er forbundet store økonomiske ressurser med å investere i bolig, og dersom det viser seg å foreligge mangler ved boligen, kan dette bli en kostbar affære for kjøper. Våre advokater kjenner reglene som gjelder i slike tilfeller, og kan bistå på ethvert trinn av reklamasjonsprosessen.

Hva er en mangel?

Avtalen utgjør det primære grunnlaget for vurderingen av om det foreligger en mangel. Det må altså tas utgangspunkt i avtalen, og på grunnlag av denne vurderes hvorvidt eiendommen er i samsvar med de kravene til kvalitet, utrusting og annet som følger av denne. Her er det sentralt at i tillegg til selve kjøpekontrakten, vil opplysninger gitt gjennom prospekt, takst og evt. eiendomsmegler regnes som del av avtalen. Dersom det foreligger et avvik mellom kjøpers forventninger etter avtalen, og eiendommens faktiske tilstand, vil dette utgjøre en mangel etter avhendingslova § 3-1 første ledd.

Generelle krav til boligen

Det er sjelden avtalen omfatter alle relevante forhold. Dersom avtalen ikke uttrykkelig regulerer det aktuelle forholdet, må avviket vurderes opp i mot hva en kjøper normalt kan forvente seg av en slik eiendom. Her må det vurderes hvorvidt eiendommen er i dårligere stand enn man normalt kan forvente ut i fra eiendommens type, alder, innretning, synlige vedlikeholdskostnader og andre konkrete omstendigheter. Høyesterett har fulgt en praksis hvor forhold som skyldes slit og elde normalt ikke vil utgjøre mangler, da det forventes at dette er noe kjøperen må kjenne til ved kjøp av brukt bolig. Det stiller seg derfor annerledes ved kjøp av en ny bolig.

Avhendingslovens krav til boligens tilstand

Avhendingsloven stiller noen generelle krav til eiendommens tilstand. For det første vil det foreligge en mangel ved boligen dersom den ikke passer til formål som tilsvarende eiendommer vanligvis blir brukt til. For det andre vil det foreligge en mangel dersom det er en forbruker som er kjøper, og eiendommen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav stilt i lov eller i medhold av lov.

Osloadvokatene hjelper deg

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Opplever du problemer med boligen du har kjøpt kan våre advokater rådgi deg som hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

Ta kontakt med en av våre advokater med én gang du oppdager en mangel ved boligen. Da kan vi hjelpe deg med å avbryte reklamasjons- og foreldelsesfrister, og å innhente den dokumentasjon som er nødvendig for å begrunne ditt krav.

Har du innboforsikring, er det gode muligheter for å få dekket advokatutgiftene dine gjennom rettshjelpdekningen i forsikringen. Du betaler da kun en egenandel av utgiftene til juridisk bistand når tvist er oppstått. Vi hjelper deg med å søke om rettshjelpsdekning, og tar oss av korrespondansen med forsikringsselskapet.

Ta kontakt med en av våre eiendomsrettsadvokater i dag for å få en vurdering av din sak.

Kontakt oss

Flere fagartikler