Fikk heve avtale med håndverkerfirma om legging av gulv


En forbruker inngikk avtale med et håndverkerfirma om legging av epoxy-gulv i garasje. Vederlaget for arbeidet var på 20 500 kroner, og i følge forbrukeren ble det avtalt at arbeidet skulle være fullført i løpet av en uke.

Etter at en uke var gått gjenstod flere kvadratmeter med legging av gulv. Forbrukeren mente også at gulvet var blitt misfarget som følge av at det hadde regnet før epoxy-gulvet hadde tørket.

Forbrukeren reklamerte overfor håndverkerfirmaet, og holdt vederlaget tilbake. Håndverkerfirmaet tilbød utbedring, men krevde at forbrukeren først innebetalte vederlaget. Etter dette betalte forbrukeren for gulvet. Da håndverkerfirmaet ikke kom for å gjennomføre utbedringen på tross av flere purringer fra forbrukeren, tok forbrukeren saken inn til forbrukertvistutvalget.

Ved at arbeidet ikke var fullført, kom Forbrukertvistutvalget frem til at det forelå forsinkelse etter håndverkertjenesteloven. Det følger av håndverkertjenesteloven at forbrukeren ved forsinkelse kan holde betalingen tilbake, kreve tjenesten utført, heve avtalen eller kreve erstatning.

Heving etter håndverkertjenesteloven krever at forsinkelsen er av vesentlig betydning. Håndverkerselskapet hadde ikke overholdt sine lovnader om fullføring av arbeidet, og hevingsvilkåret ble dermed ansett for å være oppfylt .

Virkningen av heving er at tjenesteytersen ikke har rett til betaling. Tjenesteyteren har rett til å få tilbakelevert materialer m.m. i den grad det er mulig uten ulempe av betydning eller kostnad for forbrukeren. For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag inntil den verdi dette har for forbrukeren.

Håndverkerfirmaet pliktet etter avgjørelsen å betale 20 500 kroner til forbrukeren. Håndverkerfirmet hadde som følge av manglende oppmøte hos forbrukertvistutvalget ikke gjort gjeldende krav om tilbakelevering av materialer eller vederlag for materialer som ikke kan leveres tilbake. Forbrukertvistutvalget tok derfor ikke stilling til et eventuelt slikt krav.

Reklamasjon og advokatbistand

Når håndverkerarbeidet ikke er fagmassig eller forsinket foreligger flere sanksjonsmuligheter. Du kan for det første holde betalingen tilbake. Du kan også kreve at mangelen rettes. Rettes ikke mangelen kan du kreve prisavslag eller heve avtalen. Du kan i alle tilfeller kreve erstatning.

For at du skal ha kravene dine i behold, er det viktig at du reklamerer innen reklamasjonsfristene. Det kan være hensiktsmessig å ta kontakt med en advokat, slik at du kan være trygg på at rettighetene dine ivaretas på best mulig måte. Advokaten vil bistå deg gjennom hele prosessen.