Nabotvist


Utgangspunktet i norsk rett er at enhver eier har full faktisk og juridisk rådighet over egen eiendom.

Søk om gratis advokat

Nabotvist


Utgangspunktet i norsk rett er at enhver eier har full faktisk og juridisk rådighet over egen eiendom. Naboforholdet medfører imidlertid at en eier må finne seg i innskrenkninger i retten til å råde over eiendommen av hensyn til naboene. Naboretten regulerer således hvilken bruk av egen eiendom som tillates, og i hvor stor grad det må tas hensyn til naboer. Regler om grensedragningen mellom eierens rådighetsrett og begrensningene i rådigheten, følger av naboloven.

Naboforhold har i praksis vist seg å føre til utallige konflikter.

Det oppstår typisk tvister om:

  • Eiendomsgrenser og gjerder
  • Trær
  • Byggeaktivitet
  • Støy
  • Innsyn
  • Solforhold
  • Luktplager
  • Veiretter og vedlikeholdsansvar av felles vei

Hvor mye må du tåle?

I naboloven § 2 finner vi den generelle regelen om hva som tillates i naboforhold. Bestemmelsen angir den såkalte tålegrensen for hva naboen må finne seg i. Tålegrensen til naboen passeres når denne påføres skade, ulempe eller fare som er urimelig eller unødvendig. Det følger av bestemmelsen at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe for naboeiendom. Ved avgjørelsen av om noe er urimelig, skal det legges vekt på hva som er påregnelig etter forholdene på stedet. Til illustrasjon kan nevnes at en som erverver en eiendom i nærheten av en flyplass eller hovedvei, må være forberedt på et høyt støynivå og mye trafikk, og dermed også at ulempene øker- uten at tålegrensen er overskredet.

Hva kan du gjøre?

Dersom tålegrensen er overskredet, kan naboen kreve at virksomheten endres eller stanses. Naboen kan i tillegg kreve erstatning for den økonomiske skade han påføres. Dette gjelder uavhengig av om den ansvarlige kan klandres for det oppståtte tap.

For øvrig regulerer naboloven konkrete konflikter som gjerne oppstår i et naboforhold. Loven oppstiller for eksempel en regel om at man ikke må ha stående trær nærmere naboens hus, hage eller dyrket mark enn 1/3 av trehøyden, såfremt det ikke har betydning for eieren å ha det stående. Videre er det ikke adgang til å bygge slik at takdrypp eller snøras faller på naboens eiendom eller er til skade eller ulempe for ham.

Oppstår det en tvist mellom deg og din nabo, anbefaler vi at du benytter deg av en advokat. Advokaten vil sikre at dine rettigheter er i behold og unngå mulig erstatningsansvar. I slike konflikter får man dekket advokatutgifter via bolig- eller innboforsikringen.

Kontakt oss