Sameie


Når to eller flere eier noe sammen foreligger det er sameie. Dette vil være aktuelt for fysiske ting og fast eiendom.

Søk om gratis advokat

Sameie


Hva er et sameie?

Når to eller flere eier noe sammen foreligger det er sameie. Dette vil være aktuelt for fysiske ting og fast eiendom. Et sameieforhold reguleres i utgangspunktet av sameielova. Loven er imidlertid fravikelig, hvilket innebærer at partene kan avtale seg bort fra lovens bestemmelser.

Eierseksjonssameier

Et typisk sameieforhold er et eierseksjonssameie. Et eierseksjonssameie karakteriseres ved at man har en sameieandel i bebygd eiendom, med en tilknyttet enerett til bruk av bolig eller bruksenhet. For eierseksjonssameier gjelder det egne regler som er angitt i lov om eierseksjoner. Også denne loven er gjort fravikelig. Det innebærer at sameiets vedtekter kan være avgjørende for sameiernes rettigheter og plikter. Av denne grunn vil det kunne være nødvendig å sette seg inn i sameiets vedtekter før kjøp av eierseksjon inngås. Vedtektene kan inneholde opplysninger om at sameiet for eksempel skal oppta lån i nær fremtid.

Rettigheter og plikter etter loven

Både sameielova og eierseksjonslova inneholder regler om sameierens rettigheter og plikter. Av begge lover følger det at den enkelte sameier både har en plikt og en rett til at tingen eller fellesarealet skal forsvarlig vedlikeholdes. I eierseksjonssameier angår vedlikeholdsplikten alle typer fellesarealer, både innvendige og utvendige. Vedtak om vedlikehold skal i eierseksjonssameier treffes på sameiermøtet med alminnelig flertall. Sameiermøtet har ikke adgang til å treffe vedtak om at vedlikeholdet skal forsømmes. Hvis det likevel forsømmes, kan den enkelte utføre det på egenhånd og kreve regress for utgiftene som oversteg hans del.

Konflikt i sameieforhold

I sameieforhold vil det kunne oppstå konflikter. Konflikt kan for eksempel oppstå hvor den ene av sameierne ønsker at sameiegjenstanden skal vedlikeholdes i større grad enn den andre. Hva den enkelte sameier vil måtte finne i seg i fra andre vil bero på en konkret vurdering.

I alvorlige konflikttilfellene vil styret i et eierseksjonssameie kunne pålegge en sameier å selge sin seksjon dersom han varig og på tross av advarsler har misligholdt sine plikter. Det vil typisk være to former for mislighold som er aktuelle. Husbråk eller ødeleggelse av eiendom. I øvrige sameieforhold som reguleres av sameielova vil misbruk som vedvarer etter advarsel kunne gi grunnlag for utløsning. Utløsning av sameier må fastsettes av domstolene. Alternativt kan sameiet oppløses.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du har spørsmål i tilknytning til sameie.

Kontakt oss