Tomtefeste


Ved tomtefeste vil festeren ha samme fysiske rådighet over tomten som en eier. Festeren kan dermed overføre sin rett til andre eller pantsette rettighetene.

Søk om gratis advokat

Tomtefeste


Tomtefeste forekommer hyppig, og svært mange nordmenn har hus og hytte på festet tomt. Per oktober 2013 var det registrert ca. 164 000 festegrunner i Norge. Ved tomtefeste vil festeren ha samme fysiske rådighet over tomten som en eier. Festeren kan dermed overføre sin rett til andre eller pantsette rettighetene.

Tomtefesteforhold reguleres av tomtefesteloven. Det er mange viktig lovendringer som har skjedd den siste tiden, og som er av svært stor betydning for partene i en tomtefestekontrakt. Advokatbistand kan således være helt nødvendig for å komme frem til en riktig løsning i den enkelte sak.

Det oppstår typisk komplekse problemstillinger i forbindelse med:

  • Regulering av festeavgift
  • innløsning av festetomter
  • Forlengelse av festetid
  • Faktisk bruk av festetomten

Regulering av festeavgift

For feste av grunn for bolig eller fritidshus kan festeavgiften kreves regulert hvert tiende år i samsvar med endringen i pengeverdien. Annen avtale er bare gyldig der den medfører et gunstigere resultat for festeren. Ved feste av grunn til andre formål enn bolig eller fritidshus, typisk næringsbygg, er det adgang til å regulere festeavgiften etter andre mekanismer.

Innløsning av festetomter

Utgangspunktet er at en avtale om feste av grunn for bolig eller fritidshus, skal gjelde i evig tid. Festeren har imidlertid oppsigelsesrett. Gjelder tomtefesteavtalen feste av grunn til andre formål, for eksempel næringseiendom, vil avtalen avgjøre varighet og innløsningsrett.

Ved tomtefeste til boligformål, har festeren adgang til å innløse tomten, vanligvis etter 30 år av festetiden. Etter 30 år kan festeren innløse hvert annet år ved boligfeste og hvert tiende år ved feste av grunn for fritidshus. Hovedregelen er at vederlaget skal tilsvare 25 ganger den årlige festeavgift. Bortfesteren kan likevel som minimum kreve 40% av markedsverdi for tomten.

Forlengelse av festekontrakt

Et alternativ til innløsning er å forlenge festekontrakten på samme vilkår. Bortfesteren kan i så fall kreve at den årlige festeavgiften settes til 2% av tomteverdien, men begrenset oppad til 9000 kroner per dekar.

Osloadvokatene hjelper deg gjerne med rettslige spørsmål i forbindelse med tomtefeste. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss