Trær på naboeiendom


Trær på naboens eiendom kan være grunnlag for konflikt. Du ønsker for eksempel treet fjernet som følge av at det skygger for kveldssolen på din eiendom. Naboen nekter på sin side å fjerne treet, og viser til at treet er av stor betydning for han. Spørsmålet som oppstår i slike tilfeller er om du har rett til å kreve treet fjernet.

Grannelova § 3

Grannelova § 3 gjelder for naboens trær som står nærmere hus, hage, tun eller dyrka jord enn 1/3 av trehøyden.

Bestemmelsen innebærer at dersom naboens tre er 9 meter høyt, kan du kreve det fjernet dersom det står nærmere din eiendom enn 3 meter.

I tillegg følger det av grannelova § 3 at treet må være til særlig ulempe eller skade for at det kan kreves fjernet. Et tre kan for eksempel være til særlig ulempe dersom det skaper skygge eller hindrer utsikt, eller om det medfører nedfall av blader og kvister. Slike forhold kan være tilstrekkelige til å ha krav på fjerning av tre, men det skal ofte noe til. Rettspraksis viser videre at trær som utgjør en fare, eller som medfører plager på grunn av allergi vil kunne kreves fjernet avhengig av forholdene på stedet.

 

I tillegg til at treet må være til særlig ulempe eller skade kreves det at det ikke er nevneverdig om å gjøre for eieren eller naturmangfoldet på stedet at treet blir stående. At det ikke må være nevneverdig om å gjøre for eieren eller naturmangfoldet på stedet å ha treet stående, innebærer at treet bare kan kreves fjernet når eieren har en bagatellmessig interesse i å ha det stående. Det må altså foretas en vurdering av hvor stor interesse eieren har å i ha treet stående. Ved denne vurderingen vil både økonomiske og ikke-økonomiske hensyn kunne spille inn. Det kan for eksempel legges vekt på om treet skaper ly for vind, hindrer innsyn eller representerer en etisk verdi. 

Juridisk bistand i nabotvister

Hvis man etter en vurdering kommer til at treet er i strid med grannelova § 3 er det vårt klare råd at man ikke tar seg til rette og hugger naboens tre, uten å ha fått tillatelse fra naboen først. Dersom man hugger naboens tre uten tillatelse kan dette medføre erstatningsansvar.

Ved spørsmål om nabotvister er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Det er alltid hyggelig å bli kontaktet.